6. januar 2020

Forbedring af Lillemosen - vandhullet syd for Sejlbjerg-Mose

Lillemosens bund skal hæves af hensyn til de beskyttede padder, der yngler i vandhullet.
I januar og februar vil Lillemosen blive tilført jord fra udgravningen af det nye forbassin ved Sejlbjerg Mose.

Årsagen er, at bunden i Lillemosen skal hæves ca. en halv meter, således at vandhullet får en mindre vanddybde. Dette er vigtigt for at gøre det muligt for vandhullet at udtørre om sommeren, og derved sikre at eventuelle fisk i vandhullet ikke kan overleve. Fiskene er nemlig en trussel for padderne Spidssnuet frø og Stor Vandsalamander, der yngler i vandhullet.

Jorden, der skal anvendes til at hæve bunden i vandhullet, kommer fra udgravningen af det nye forbassin nord for Sejlbjerg Mose. Jorden er våd, så derfor lægges den fra den 7. januar 2020 i bunker syd for Lillemosen, så den kan dræne en smule, før den udlægges i søen, som forinden tømmes for vand. 

Høje-Taastrup Kommune har før jul givet dispensation til §3 i Naturbeskyttelsesloven således, at NærHeden P/S kan foretage ovennævnte forbedringer i Lillemosen. 

Arbejder i selve vandhullet kan udføres fra 15. januar, hvor klagefristen i forbindelse med dispensationen udløber, og indtil 1. marts, hvor padderne begynder at røre på sig.